Oznámení

Povinné informace

ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

(dále jen "zákon")

společnost: REUS s.r.o.

IČ: 256 52 346

se sídlem Ke Karlovu 1102/7, Skvrňany, 301 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddílu C, vložce 12574

dále jen "společnost REUS"

v postavení povinného subjektu ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona

tímto

plní svoji povinnost zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup informace dle ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona.

Základní informace:

Společnost REUS umožňuje oznamovatelům podat oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně, na žádost oznamovatele rovněž osobně.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení rovněž Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím externího oznamovacího kanálu. Bližší informace týkající se oznamování prostřednictvím externího oznamovacího kanálu jsou dostupné zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti REUS:

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení níže uvedenými způsoby:

Písemně:

  • dopisem v zapečetěné obálce vhozeným do "schránky důvěry" zřízené pro účely podání oznámení, která je přístupná u personálního oddělení. Obálku je třeba jasně a čitelně označit způsobem, ze kterého je zřejmé, že je adresována příslušné osobě, např. "příslušná osoba", "whistleblowing", "oznámení", apod.

  • emailem na adresu příslušné osoby: oznameni@reus.cz

Ústně:

  • telefonicky prostřednictvím telefonní linky umožňující přímé spojení s příslušnou osobou. Linka s telefonním číslem 377 679 161 je obsluhována: v pracovní dny pondělí až pátek v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod..

Osobně:

Osobní oznámení je možné na základě předchozí žádosti oznamovatele doručené příslušné osobě na základě písemné žádosti. Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy ji o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba:

Osobou určenou k výkonu činností dle § 11 zákona je:

Příslušná osoba hlavní:

Jméno a příjmení: Helena FROUSOVÁ

Telefonní číslo: 377 679 161

Adresa elektronické pošty: oznameni@reus.cz

Příslušná osoba zastupující příslušnou osobu hlavní v její nepřítomnosti:

Jméno a příjmení: Jana ŽÁKOVCOVÁ

Telefonní číslo: 377 679 161

Adresa elektronické pošty: oznameni@reus.cz

Vyloučení přijímání oznámení od vybraných osob

Společnost REUS vylučuje podání oznámení od osob, které pro společnost REUS nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona, tj. vylučuje podání oznámení od osob, které pro společnost REUS vykonávají níže uvedené činnosti:

  • samostatná výdělečná činnost,

  • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

  • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

  • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

  • správa svěřenského fondu,

  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Verze I. platná od 15.12.2023